Regulamin pobytu na terenie Apartamenty Dębki ’’U Przyjaciół’’

 

 1. Regulamin  jest  dostępny  do  wglądu  w recepcji, w każdym  apartamencie  a  także  na  stronie internetowej Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’.
 2. W dniu 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych wprowadziliśmy liczne zmiany i dostosowaliśmy nasz Regulamin oraz Politykę Prywatności. Jeżeli interesuje Cię w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat tutaj.
 3. Goście korzystający z usług Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 4. Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 5. Rezerwacja pobytu jest możliwa po wpłacie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu w formie przelewu w ciągu 3  dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 6. Opłata za pobyt obejmuje cały zarezerwowany okres i nie podlega zwrotowi w razie jego skrócenia z przyczyn od nas niezależnych lub leżących po stronie Wynajmującego
 7. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W lipcu i sierpniu pobyty tylko od soboty do soboty lub ich wielokrotność. Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości stawki dobowej obowiązującej w danym okresie.
 8. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr PESEL, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru telefonu kontaktowego oraz wieku dziecka, w przypadku pobytu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi w Apartamentach Dębki – ''U Przyjaciół''. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 9. W dniu przyjazdu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w gotówce za cały uprzednio zarezerwowany pobyt (z góry).
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się w apartamentach stosowania otwartego ognia np. świeczek. Nie zezwala się na używanie w apartamentach jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazową nie stanowiących wyposażenia danego apartamentu (z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
 11. Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentów.
 12. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 13. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN.
 14. Zabrania się wynoszenia z pokoi na zewnątrz ręczników, kocyków które są własnością Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’.
 15. Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ świadczą śniadania w formie bufetu szwedzkiego. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia poza salę śniadaniową (oraz naczyń i sztućców).
 16. W trosce o komfort wypoczynku wszystkich naszych Gości, zapraszamy bez zwierząt. Naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi oraz opłatą porządkową w wysokości 1000 PLN.
 17. W Apartamentach ‘’U Przyjaciół’’ nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp.
 18. Na terenie Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ obowiązuje segregacja odpadów. Segregacji podlegają opakowania papierowe, szklane, plastikowe oraz śmieci ogólne. Goście zobowiązani są do segregacji wytwarzanych odpadów.
 19. Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 20. Właściciele oraz obsługa Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obiektu obowiązuje nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.
 21. Gość nie może użyczać / odsprzedać wynajętego przez siebie apartamentu osobom trzecim lub nie zameldowanym. Nie zastosowanie się do powyższego punktu równoznaczne jest z natychmiastowym zerwaniem umowy wynajmu co skutkuje utratą wpłaconego zadatku i/lub z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi. Apartament jest wynajmowany konkretnym osobom. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu / apartamentu Gościa wyłącznie do godziny 22:00.
 22. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00. 
 23. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia / podgrzewania (w tym papierosów elektronicznych) wyrobów tytoniowych we wszystkich apartamentach oraz pomieszczeniach użytku publicznego (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529 z późniejszymi zmianami). Palenie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku naruszenia zakazu, Gość zostanie obciążony karą porządkową w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także obowiązkiem pokrycia kosztu wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 24. Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ nie świadczą usług serwisu pokojowego oraz sprzątania pokoi. Przy pobycie dwutygodniowym na Państwa życzenie wymienimy pościel, ręczniki oraz sprzątniemy apartament.
 25. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’, wewnątrz i na zewnątrz apartamentu, na terenie całego obiektu lub urządzeń technicznych, powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia, Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ obciążą Gościa kwotą zgodną na przedstawionym dokumencie, fakturze zakupu. Szkody powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających rozliczane są na miejscu. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.
 26. Apartamenty ‘’U Przyjaciół’’ zastrzegają sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 27. Parking niestrzeżony dla Gości Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ jest udostępniony bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie. Oferujemy Państwu jedno miejsce parkingowe na każdy wynajęty apartament. Usługodawca informuje, że na terenie obiektu w strefach ogólnodostępnych (recepcja, korytarze, sala śniadaniowa, parking, plac zabaw, teren wokół obiektu) został zainstalowany, ze względów bezpieczeństwa, system monitoringu z wykorzystaniem video-kamer.
 28. Korzystanie z grilla / ogniska możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym przestrzegając ustalonych zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowej obsługi urządzeń.
 29. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich Naszych Gości osoba, która zakłóca spokój innych Gości, korzysta z urządzeń znajdujących się na terenie  Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu, nie respektuje znaków nakazu lub w inny sposób zakłóca porządek publiczny oraz w sposób rażący naruszy zasady powyższego regulaminu zobowiązana będzie do opuszczenia obiektu bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 30. Wewnątrz obiektu ‘’U Przyjaciół’’ nie jest dozwolone poruszanie się na hulajnogach, jeździkach, rolkach i deskorolkach.
 31. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 32. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 33. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 34. Personel obiektu służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 35. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz skutkuje obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.

*Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga właściciel Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ którego decyzja jest ostateczna. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszego  regulaminu. Właściciel Apartamentów ‘’U Przyjaciół’’ każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.